دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

شرح فعالیت دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

  • حضور در محاكم به منظور پاسخ گويي به دعاوي مطروحه عليه شركت وطرح وتعقيب دعوي به نمايندگي از شركت پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل .
  • حضور در دادسراها و مراجع انتظامي به منظور پاسخ گويي به شكايات مطروحه به طرفيت شركت طرح تعقيب شكايات به نمايندگي از سوي شركت عليه شخص يا اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) خاطي ، پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل، قبول هرگونه نمايندگي از سوي شركت به منظور اجراي احكام دادگستري حضور در جلسات مختلف در مراجع مختلف با صلاحديد مديريت عامل .
  • امضاي اسناد تعهد آور واسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي واخذ اسناد در دفاتر مذكور وادارات ثبت اسناد واملاك با صلاحديد ومعرفي مديريت عامل .
  • اظهار نظر در رابطه با پاره اي از قراردادهاي منعقده شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در جلسات مزايده و مناقصه .
  • ارتباط با مديريت عامل ومعاونين ومديريت هاي شركت به منظور رفع موانع ومعضلات مختلف كه ارتباط حقوقي وقانوني دارد .
  • تشريك مساعي با همكاران در چارچوب مقررات به منظور حفظ حقوق شركت .
  • هرگونه رسيدگي واظهار نظر در موارد حقوقي كه ارجاع مي­شود .
  • تهيه گزارش ماهانه حقوقي وتهيه پيش نويس مكاتبات رسمي .
  • تهيه آمار وگزارش­هاي لازم .
ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (نسخه نهایی (1).pdf)نسخه نهایی (۱).pdf۱۰۶۶ کیلوبایت

قوانین متفرقه مربوط به بخش حقوقی

     

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf)آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf۱۱۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf)قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf۲۲۵ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (قانون آیین دادرسی کیفری جدید.pdf)قانون آیین دادرسی کیفری جدید.pdf۹۰۱ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf)قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf۵۷۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (قانون مجازات اسلامی.pdf)قانون مجازات اسلامی.pdf۱۲۹۶ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/4.pdf)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند۱۲۴ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/BOODJE92.pdf)قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور۴۸۱ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/BOODJE93.pdf)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کشور۲۲۶۶ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/BOODJE91.pdf)قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کشور۳۹۱۱ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/BOODJE90.pdf)قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور۲۰۵ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/Tarafe92_617.pdf)تعرفه دستمزد کارشاسان رسمی دادگستری - سال ۱۳۹۲۲۲۶۱ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/RafeEkhtelaf.pdf)آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی۴۳ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/MunRules.pdf)مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری۲۰۶۵ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/ModiryateKhadamateKhesvari.pdf)متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری۱۱۸ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/MahkomiatMali.pdf)قانون نحوه اجرای محکومین مالی۴۱ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/ghanoon_mojazat.pdf)قانون مجازات اسلامی۴۰۲۳ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/DadrasiMadani.pdf)قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب - در امور مدنی۲۷۵ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/Bazrasi.pdf)آیین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور۳۷۹ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/Barnameh5_Ghanon.pdf)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران۸۴۲ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/AiinameDadrasi.pdf)قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری۲۶۶ کیلوبایت
Access this URL (http://azrec.co.ir/attachments/legal/3564676.pdf)قانون برنامه چهارم۸۰۱ کیلوبایت