شرح فعالیت معاونت بهره برداری

- کنترل و نظارت بر کليه واحدهای تحت سرپرستی و شرکتهای پيمانکاری توليد و تعميرات انتقال و صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن کليه عمليات و فعاليتهای واحدهای تحت سرپرستی در جهت بهره برداری بهينه از شبکه فوق توزيع و انتقال و توليد نيرو .

-نظارت بررعايت دقيق دستورالعمل های کاری , روشهای اجرائی , آئين نامه ها و مقررات مربوطه براساس الزامات سيستمهای مديريت کيفيت و ايمنی .

-تهيه و تصويب و تدوين و نظارت و کنترل بر اجرای مقررات و دستورالعلمها و روشهای فنی و ايمنی مربوط به بهره برداری و نگهداری و عملياتی و تأسيسات فوق توزيع و انتقال و توليد نيرو .

-ارسال گزارشات رسيده از واحدهای تحت سرپرستی درخصوص مشکلات احتمالی موجود دراجرای الزامات سيستمهای کيفيت و ايمنی به نماينده مديريت درکيفيت و ايمنی .

-نظارت بر تنظيم برنامه های سرويس و پيشگيری و تعميرات دوره ای و اساسی تأسيسات تحت پوشش توسط واحدهای ذيربط بمنظور استفاده و نگهداری بهينه آنها .

-تجزيه و تحليل عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ايجاد انگيزه و ارتقاء وضعيت روانی و مسئوليت پذيری کارکنان تحت سرپرستی .

- نظارت بر اجرای صحيح برنامه های سرويس و پيشگيری و تعميرات دوره­ای و اساسی تأسيسات تحت پوشش و ارائه رهنمودهای لازم در جهت اجرای هرچه بهتر برنامه ها .

-پيش بينی تنگناهای بهره برداری شبکه فوق توزيع و انتقال و توليد نيروی منطقه تحت پوشش و پيشنهاد توسعه و بهبود سيستم در جهت رفع تنگناهای مذکور و اصلاح وضعيت موجود شبکه تحت بهره برداری .

- نظارت و کنترل بر پروژه های بهينه سازی توليد و انتقال نيرو .

-نظارت و کنترل در مورد پيش بينی , سفارش و تهيه لوازم يدکی ساخت داخل و يا خارجی مورد نياز شبکه فوق توزيع و انتقال و توليد نيرو .

-نظارت و کنترل بر مصارف بودجه در محدوده های تعيين شده با توجه به چهارچوب بودجه مصوب و پيشنهاد بودجه های سرمايه ای و عملياتی تأسيسات فوق توزيع و انتقال و توليد نيرو .

-نظارت بر اجرای قوانين و مقررات و دستورالعملها و آيين نامه های اجرايی مربوطه .

-انجام ساير امور ارجاعی مرتبط با وظايف محوله .