شرح فعالیت معاونت بهره برداری

 

-کنترل و نظارت بر کليه واحدهاي تحت سرپرستي و شرکتهاي پيمانکاري ذیربط و صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن کليه عمليات و فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي در جهت بهره برداري بهينه از شبکه فوق توزيع و انتقال .

- نظارت و کنترل بر اجراي مقررات و دستورالعلمها و روشهاي فني و ايمني مربوط به بهره برداري و نگهداري و عملياتي و تأسيسات فوق توزيع و انتقال واحدهای ذیربط و ارائه پیشنهادات مقتضی در این رابطه .

- نظارت بر تنظيم و اجرای صحیح برنامه هاي سرويس و پيشگيري و تعميرات دوره اي و اساسي تأسيسات تحت پوشش توسط واحدهاي ذيربط بمنظور استفاده و نگهداري بهينه آنها .

- پيش بيني تنگناهاي بهره برداري شبکه فوق توزيع و انتقال و توليد نيروي منطقه تحت پوشش و پيشنهاد توسعه و بهبود سيستم در جهت رفع تنگناهاي مذکور و اصلاح وضعيت موجود شبکه تحت بهره برداري .

- نظارت و کنترل بر پروژه هاي بهينه سازي انتقال نيرو .

- نظارت و کنترل در مورد پيش بيني , سفارش و تهيه به موقع لوازم يدکي ساخت داخل و يا خارجي مورد نياز شبکه فوق توزيع و انتقال و توليد نيرو .

- نظارت و کنترل بر مصارف بودجه در محدوده هاي تعيين شده با توجه به چارچوب بودجه مصوب و پيشنهاد بودجه هاي سرمايه اي و عملياتي تأسيسات فوق توزيع و انتقال .

- نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات ، دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه در کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

- نظارت مستمر بر اجرای اقتصادی کلیه پروژه ها و عملیات ذیربط و رعایت صرفه و صلاح شرکت در کلیه اقدامات و تصمیمات .

- بررسی و تحلیل بموقع حوادث شبکه ذیربط و مستند سازی آنها در راستای اجرای مدیریت دانش و اعمال تمهیدات لازم و سریع بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه .

- ارائه گزارشات ۶ ماهه (فنی، مالی و ...) از وضعیت و روند کار کلیه قراردادهای ابلاغی ذیربط به همراه هرگونه پیشنهادات مقتضی به مدیریت شرکت .