شرح فعالیت معاونت طرح وتوسعه

-  تهيه و تدوين و پيشنهاد خط مشی های لازم در زمينه طرح و توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع منطقه به مقام مافوق جهت تصويب براساس برنامه های مصوب .

-  نظارت بررعايت دقيق دستورالعملهای کاری , روشهای اجرائی , آئين نامه ها و مقررات مربوطه براساس الزامات سيستمهای مديريت کيفيت و ايمنی .

-  برنامه ريزی و انجام مطالعات , طراحی و تهيه نقشه های اجرايی مورد نياز پروژه های انتقال و فوق توزيع .

-  ارسال گزارشات رسيده ازواحدهای تحت سرپرستی درخصوص مشکلات احتمالی موجود دراجرای الزامات سيستمهای کيفيت و ايمنی به نماينده مديريت درکيفيت و ايمنی .

- برنامه ريزی در جهت جذب اعتبارات و بودجه مصوب برای اجرای پروژه های مصوب .

- تجزيه و تحليل عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ايجاد انگيزه و ارتقاء وضعيت روانی و مسئوليت پذيری کارکنان تحت سرپرستی .

- تهيه و تدوين دستورالعملها و آئين نامه های مهندسی و ارائه به مقام مافوق جهت تصويب .

- ابلاغ ضوابط و استانداردها و دستورالعملهای فنی و مهندسی طرحها به واحدهای ذيربط و نظارت بر اجرای دقيق آنها .

- بررسی و تأييد مدارک و مشخصات فنی قرارداد پروژه ها .

- بررسی و تأييد صلاحيت فنی مشاوران و پيمانکاران و همکاری لازم در انتخاب آنها .

- بررسی متون قرارداد با کارفرما از نظر فنی و تهيه اسناد و مشخصات فنی برای شرکت در مناقصات و قراردادها

- بررسی اقتصادی پروژه ها و تهيه و تسليم انواع تحليلهای لازم در اين زمينه .

- انتخاب و پيشنهاد مجريان پروژه ها جهت تصدی پستهای مربوطه .

- بررسی پيشرفت عمليات اجرايی پروژه ها و بازبينی مداوم برنامه های زمان بندی شده .

- نگهداری آرشيو فنی و بانک اطلاعات مربوط به پروژه های جاری .

- بررسی و تأييد صورت وضعيت نهايی پيمانکاران جهت پرداخت .

- بازديدهای ادواری از روند پيشرفت پروژه ها و کنترل پيشرفت پروژه ها براساس برنامه های تدوين شده و قراردادهای منعقده و ارائه راه حلهای مناسب برای حل و فصل مسائل و مشکلات احتمالی و تسريع بخشيدن به روند کار .

- بررسی عملکرد واحدهای تحت سرپرستی بمنظور شناخت نارسائيها و انجام اقدامات لازم در رفع آنها .