شرح فعالیت معاونت منابع انسانی

- مشارکت در فرايند هدفگذاری و سياستگذاری سازمان به منظور تحقق اهداف و ماموريتها

- تدوين راهبردها ، خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های حوزه منابع انسانی در چارچوب اهداف و سياستهای کلان شرکت .

- تهيه و تدوين برنامه های عملياتی ساليانه و پيشنهاد بودجه مورد نياز جهت اجرای فعاليت های حوزه منابع انسانی

- مطالعه و برنامه ريزی با توجه به نيازهای واقعی سازمان از حيث کارآمدی نيروی انسانی

- مطالعه و برنامه ريزی در جهت جذب ، حفظ و نگهداری نيروی انسانی

- تدوين سياستها و برنامه های آموزشی جهت به روز سازی کردن دانش علمی و عملی کارکنان

- بررسی و طراحی راهکار مناسب جهت بازنگری و اصلاح ساختار سازمان براساس برنامه های اعلام شده و برقراری سيستمها و روشها و رويه های مناسب در انجام کار

- بررسی عملکرد واحدها ی تحت سرپرستی به منظور آشکارسازی نقاط قوت و قابل بهبود و تلاش در جهت اصلاح آن

- شناسايی راهکارها و فن آوری جديد و استقرار سيستم های مکانيزه و نرم افزار جامع منابع انسانی به منظور کاهش هزينه ها و زمان و تسريع در امور

-هماهنگی و ارتباط مستمر با شرکت تخصصی مادر ( توانير ) و واحدها ی برون سازمانی به منظور تسريع و تسهيل در فرآيندها و فعاليتها ی حوزه منابع انسانی

-هماهنگی لازم با معاونين ، مشاورين ، دفاتر ، مجريان و کليه کارکنان در زمينه حل و فصل مسائل اداری آنان

-همکاری در بهره گيری از نظام های اطلاعاتی مديريت و نگهداری و بهره برداری از آن

- نظارت و حصول اطمينان از اجرای دقيق قوانين و مقررات ، مصوبات و دستورالعمل های مرتبط با منابع انسانی

- نظارت بر اجرای طرحهای مصوب طبقه­ بندی مشاغل کارمندی و کارگری در چارچوب دستورالعملها و ضوابط ابلاغی

-نظارت بر حسن اجرای اقدامات رفاهی ، ورزشی ، طرحهای بيمه ای و درمانی ، بازنشستگی ، نقل و انتقال کارکنان ، مرخصی ها و ماموريتها ، بازخريد ی ، استعفا، فسخ قرارداد و ...

-نظارت و پيگيری اجرای برنامه ها و طرحهای تحول اداری

-شرکت در کميسيونها ، سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم .

- انجام ساير امور ارجاعی مرتبط .