شرح فعالیت معاونت هماهنگی

-  نظارت بر رعايت دقيق دستورالعمل هاي کاري ، روشهاي اجرايي ، آئين نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات سيستمهاي مديريت کيفيت و ايمني .

- همکاری و هماهنگی با مدیر عامل و سایر معاونت ها در جهت تدوین ماموریت ، استراتژی ها و اهداف کلان شرکت .

- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و دستورالعمل های صادره و انجام مطلوب وظایف واحدهای تحت سرپرستی .

-   پاسخ به استعلام های معاونتهای شرکت و ارائه نظرات مشاوره ای ، کارشناسی و تجربیات مرتبط .

- ایجاد هماهنگی و روابط بین شرکت و سایر نهادها ( بر حسب ارجاع )

- پیگیری مسائل و مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی ( بر حسب ارجاع )

- نظارت عالیه بر پیمانکاران حجمی و عوامل آنها و نیز بر حسن اجرا و رعایت دقیق مفاد قراردادهای فی مابین .

- بررسی ، نظارت ، تعامل و هماهنگی در خصوص کمیته ها ، شوراها و کارگروههای راهبردی شرکت و پیگیری مصوبات آنها .

- نظارت کلی بر اجرای قوانین ، ضوابط ، روشها ، دستورالعمل ها ، فرم های مصوب در کلیه معاونتها و دفاتر مستقل . ( ضمانت اجرایی این بند منوط به ارایه دستورالعملی می باشد که بعد از تهیه می بایستی به تصویب مدیریت محترم عامل رسانیده شود )

- ایجاد هماهنگی های لازم بمنظور تشکیل جلسات شورای معاونین و تهیه دستور جلسه با هماهنگی مدیر عامل .

- شرکت در جلسات شورای نظارتی بعنوان نماینده مدیر عامل .