نمایشگاه دائمی سیر تحول برق (موزه صنعت برق آذربایجان)

موزه صنعت برق آذربایجان
قاسم-خان-والی