چارت سازمانی دفتر روابط عمومی

 مدیر دفتر روابط عمومی 

عکساسمسمتتلفن

Moslemi

سیدکمال سیدی مسلمی مدیر دفتر روابط عمومی

۰۴۱۳۳۲۸۰۹۲۵