چارت معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

معاون و مدیران معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

عکساسامیسمت

 خاندار1

غلامحسین خاندار معاون برنامه ريزی و تحقیقات

esmailzadeh

رسول اسماعیل زاده

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

Khosrosahi

سیدسعید حسنی خسروشاهی

مدیر دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 _حال1.jpg

 رضا نیک حال

رئيس گروه آمارومديريت اطلاعات

 _لوئی.jpg

امیر دانه لوئی پور

مدیر دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار

 22

نرمين علیائی

مدیر دفتر بودجه

pourmostaghimi 

سعيد پورمستقیمی

مدير دفتر خدمات مشترکين و مديريت مصرف و وصول درآمد