شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نام نام خانوادگی

مسئول دفتر معاونت

شماره تماس

آقای صنوبری

دفتر مدیرعامل

۳۱۰۷۳۰۱۱

خانم کاردار

دفتر معاونت هماهنگی

۳۱۰۷۳۴۸۶

خانم طباطبایی

دفتر معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

۳۱۰۷۳۰۲۱

خانم اشرفی

دفتر معاونت بهره برداری

۳۱۰۷۳۰۳۱

آقای نوحی

دفتر معاونت منابع انسانی

۳۱۰۷۳۰۴۱

آقای سوار

دفتر معاونت مالی و پشتیبانی

۳۱۰۷۳۰۵۱

خانم بافنده

دفتر معاونت طرح و توسعه

۳۱۰۷۳۰۶۱

خانم بقاله اقدم

دفتر روابط عمومی

۳۳۲۵۰۹۲۵

خانم باغبان

دفتر حراست و امور محرمانه

۳۱۰۷۳۰۱۸

خانم جنگجو

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

۳۱۰۸۳۰۷۷

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1403/01/15   تعداد بازدید 9681     https://azrec.co.ir/blog/u/22637  
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض